Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Registrované partnerství

Milovat se můžou jak lidé, kteří toho mají spoustu společného, tak i dva, kteří jsou jeden druhému opakem. Oboustranná potřeba pocitu blízkosti a vzájemné podpory, velká spousta trpělivosti a porozumění je zapotřebí k dokonalému partnerství, i když jde o partnerství lidí stejného pohlaví.

Jak je to u nás?

Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnertsví.

Protokol, který se o prohlášení sepisuje podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

Vznik registrovaného partnerství

V ČR je registrované partnerství povoleno od 1. července 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

Vstup do registrovaného partnerství

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 1. nedosáhla věku 18 let,
 2. nemá způsobilost k právním úkonům,
 3. již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a její manželství nebo partnerství nebo obdobný vztah trvá.Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Kde lze registrované partnerství uzavřít?

Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 300/2006, kterou se provádí zákon o partnerství, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • Hlavní město Praha – Úřad městské části Praha 1
 • Středočeský kraj – Magistrát města Kladno
 • Jihočeský kraj – Magistrát města České Budějovice
 • Plzeňský kraj – Úřad městského obvodu Plzeň 3
 • Karlovarský kraj – Magistrát města Karlovy Vary
 • Ústecký kraj – Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město
 • Liberecký kraj – Magistrát města Liberec
 • Královehradecký kraj – Magistrát města Hradec Králové
 • Pardubický kraj – Magistrát města Pardubice
 • Vysočina – Magistrát města Jihlava
 • Jihomoravský kraj – Úřad městské části Brno-střed
 • Olomoucký kraj – Magistrát města Olomouc
 • Moravskoslezský kraj – Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 • Zlínský kraj – Magistrát města Zlín

Jaké doklady jsou potřeba?

Když je osoba občanem ČR:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství

Když osoba není občanem ČR:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (možno cestovní doklad)
 • doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (nesmí být starší 6 měsíců)
 • potvrzení o rodinném stavu nebo o partnertsví a pobytu, je-li cizím Státem vydáváno
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Poplatky za uzavření registrovaného partnerství

Poplatky jsou stejné jako u uzavření manželství, osoby těžce zdravotně postižené jsou osvobozeny.

Správní poplatky
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz