Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Předmanželská smlouva

Rozsah společného majetku manželů a způsob jeho spravování je obecně upraven v občanském zákoníku a majetkové vztahy mezi manželi tak mohou fungovat i bez smluv uzavřených před vstupem do manželství nebo pozdější dohodou mezi manželi.

Předmanželská smlouva upravuje společné majetkové poměry manželů po svatbě.

Předmanželská smlouva – „lidské“ vysvětlení

„To, co jste si stihli každý sám nahrabat před svatbou, je jenom Vaše, a jestli sepíšete předmanželskou smlouvu nebo ne, na to nemá vliv.“

„Pokud jste hamižný nebo hamižná, a od malička se nechcete dělit ani se sourozenci, případně extrémně podnikavá nebo podnikavý, doporučujeme Vám předmanželskou smlouvu uzavřít.“

Udělali jste si už krátký předmanželský test?

Uvažujete o svatbě a chcete se vzít? Mějte na paměti, že partnerství a manželství nemusí být v praxi to samé. Podívejte se na krátký test, tedy seznam otázek, které byste si měli ujasnit dříve, než řeknete „ano.“

Také si uvědomte, že zároveň se svým partnerem „naberete“ do svého života i další příbuzné. Jste s tím srozuměni? Znáte se s nimi dobře? Klikněte na tlačítko a podívejte se na předmanželský test.

Chci zobrazit 7 bodů předmanželského testu

Proč uzavírat předmanželskou smlouvu?

Uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců, s ohledem na jeho současnou majetkovou pozici, očekává výrazně vyšší příjmy nebo závazky i v budoucnu (pokud podniká), může být vhodné upravit si předpokládané majetkové poměry s předstihem, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům či k ohrožení rodinného majetku.

Pokud má snoubenec určitý majetek již před uzavřením manželství, nestává se sňatkem tento majetek automaticky společným jměním manželů.

Laska

Foto: Archiv Svět svateb

Předmanželská smlouva – dle zákona

Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění. (§ 722, Zákona č. 89/2012 Sb.)

§ 716, odst. 2
Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

§ 717
(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu.

Smluvený režim
§ 716
(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

§ 717
(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.
(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu.

§ 718
(1) Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.
(2) Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství; jedná-li se o uspořádání pro případ zániku manželství smrtí, považuje se v této části smlouva za smlouvu dědickou, má-li její náležitosti.
(3) Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit.

§ 719
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.
(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

§ 720
(1) Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci zapsané do veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu zápis změny až po uzavření manželství.
(2) Týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již existující věci zapsané do veřejného seznamu, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu, ledaže tento zákon stanoví jinak.

§ 721
(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.
(2) Zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten, kdo seznam vede.

Správa ve smluveném režimu
§ 722
(1) Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, která se odchyluje od ustanovení § 713 a 714; ustanovení § 719 a 720 platí i pro tuto smlouvu.
(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje ujednání o tom, který manžel bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem.

§ 723
(1) Manžel, který spravuje společné jmění, právně jedná v záležitostech týkajících se společného jmění samostatně, a to i v soudním nebo jiném řízení, ledaže je dále stanoveno jinak.
(2) Manžel, který spravuje všechno společné jmění, může právně jednat jen se souhlasem druhého manžela
a) při nakládání se společným jměním jako celkem,
b) při nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li toto obydlí součástí společného jmění, nebo které je obydlím jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují, jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.
(3) Ustanovení § 714 odst. 2 platí obdobně.

© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz