Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Doklady a dotazník k uzavření manželství

Co vše je před svatebním obřadem potřeba, když chcete uzavřít manželství?

Chcete se vzít? Prohlašte to veřejně a slavnostně!

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem o rodinném právu (§ 655 – § 975, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku).

Před uzavřením manželství je nutné vyplnit dotazník na příslušné matrice.

Stáhnout dotazník k uzavření manželství

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.

Doklady potřebné k vyplnění dotazníku (uzavření manželství)

  •  rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela,
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Svatební pár

Foto: Archiv Svět svateb

Církevní sňatek

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Polibek novomanželů při církevním svatebním obřadu v kostele

Foto: Archiv Svět svateb

Náš TIP: Svatební fotograf Pavel Zahálka

Přečtěte si nejčastější dotazy ohledně fotografování svatby, které jsou zde návodně zpracované. Např. dotazy ohledně délky focení, počet fotografií, osobní schůzka před svatbou, úpravy fotografií, nutnost zálohy a případná vratka zálohy, rezervace termínu, den předání fotografií, doplatek.

© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz