Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Manželství uzavřené zástupcem

Manželství uzavřené zástupcem může být z důležitých důvodů povoleno příslušným matričním úřadem.

Manželství uzavřené zástupcem může být z důležitých důvodů povoleno příslušným matričním úřadem. Zástupce předloží u příslušného krajského úřadu žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc.

Společným příjmením se tradičně stává příjmení partnerovo. Ale existují i výjimky.

Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce,
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství,
 • pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.
Svatební obřad

Foto: Archiv Svět svateb

Při uzavírání manželství zástupcem cizinec předloží:

 • písemnou plnou moc,
 • povolení krajského úřadu uzavřít manželství zástupcem,
 • průkaz totožnosti zástupce.

Dále předloží další doklady jako při uzavření manželství bez zástupce:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství;
 • rodný list obou snoubenců;
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem);
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela (manželky);
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – pravomocné soudní rozhodnutí o rozvodu;
 • byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný – pak cizí státní občan předloží vyšší ověření (tzv. superlegalizace) dokladu o rozvodu manželství (bližší informace obdržíte na matričním úřadu);
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci;
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci;
 • jde-li o cizince – vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů;
 • jde-li o cizince, potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz