Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Příjmení po uzavření manželství

Společným příjmením se tradičně stává příjmení partnerovo. Ale existují i výjimky.

Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před matričním úřadem nebo oprávněným orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí; bylo-li předchozí příjmení složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich(§ 660- §662 zákon č. 89/2012 Sb.).

Společným příjmením se tradičně stává příjmení partnerovo. Ale existují i výjimky.

Více příjmení

Podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.

Osoba tedy může užívat více příjmení pouze, nabyla-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněna je užívat podle platného zákona, anebo prohlásila-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným.

Užívat více příjmení může také osoba, která při uzavírání manželství prohlásila, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Bylo-li předchozí příjmení osoby složeno ze dvou příjmení, může být na druhém místě užíváno a uváděno jen jedno z nich.

Užívat více příjmení může též dítě, jehož rodiče jsou oprávněni užívat více příjmení (§70, odst.(1), písmeno d), zákona o matrikách).

Osoba, která užívá více příjmení, může prohlásit před příslušným matričním úřadem, že bude užívat pouze jedno příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů.

Svatební obřad

Foto: Archiv Svět svateb

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Ukládá-li to mezinárodní smlouva, uvede matriční úřad na žádost nositelky příjmení v matričním zápisu vedle příjmení ženy podle pravidel české mluvnice i toto její příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá. Žena si pak zvolí pouze jednu z těchto dvou forem příjmení, a ta se uvede v matričním dokladu (§69, zákona o matrikách).

Podle novely zákona o matrikách, jménu a příjmení (zákon č. 165/2004 Sb.), která vešla v platnost dne 16.dubna 2004, má žena možnost užívat ženské příjmení bez povinného přechýlení podle pravidel české mluvnice (tj. bez koncovky -ová) na základě žádosti, pokud je žena cizinkou nebo je českou státní občankou a je jiné než české národnosti.

Pokud má žena zapsané příjmení v matriční knize podle stávající právní úpravy (tedy s koncovkou -ová), může žádat o změnu zápisu do matriční knihy na mužský tvar příjmení a následně toto příjmení užívat. Matriční úřad vyznačí do poznámky matričního dokladu, od kdy užívá nositelka příjmení své příjmení v mužském tvaru. Dojde-li ke změně příjmení ženy na mužský tvar příjmení, vydávají se další matriční doklady s příjmením v mužském tvaru. Více se dozvíte přímo v zákoně, zde.

Žádost o změnu zápisu příjmení do matriční knihy lze podat u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu České republiky.

© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz