Svatba je radost aneb plánování svatby pro začátečníky i pokročilé

Obecně o uzavření manželství

V ČR je možno uzavřít občanský nebo církevní sňatek. Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek. (Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci (dále jen „matriční úřad“) nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.(§656 – §659, zákona č. 89/2012 Sb.)

Snoubenci jsou povinni předložit stanovené doklady, jakož i prohlásit, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.

Kdo chce uzavřít nové manželství, je povinen prokázat, že jeho dřívější manželství zaniklo, nebo bylo prohlášeno za neplatné.

Matriční úřad může předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§667, zákona č. 89/2012 Sb.).

Stolek pro oddávající při svatebním obřadu, přípitek a kytice

Foto: Archiv Svět svateb

Snoubenci mohou uzavřít manželství:

 • na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu jednoho ze snoubenců (popřípadě, kde byl přihlášen naposledy k trvalému pobytu) nebo na libovolném matričním úřadě,
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního měst, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt,
 • před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti.

Pokud žádný ze snoubenců není, ani dříve nebyl přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

V cizině mohou snoubenci uzavřít manželství před zastupitelským úřadem České republiky, nebo též před orgánem k tomu zmocněným (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice).

Uzavření manželství jinde než v oficiální obřadní síni

Pokud má být manželství uzavřeno před jiným než příslušným matričním úřadem, nebo na kterémkoli vhodném místě, je třeba obrátit se na matriční úřad v místě trvalého pobytu jednoho ze snoubenců. (Podrobné informace poskytne tento matriční úřad).

K dotazníku k uzavření manželství kromě předepsaných dokladů je třeba přiložit písemnou žádost o povolení uzavřít manželství před jiným matričním úřadem než místně příslušným nebo na jiném vhodném místě. Žádost může vyřizovat pouze jeden ze snoubenců vybavený plnou mocí od druhého snoubence. Podpis na plné moci nemusí být ověřen. O žádosti rozhoduje matriční úřad podle trvalého pobytu jednoho ze snoubenců ve správním řízení.

O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Venkovní svatební obřad, květinová svatební slavobrána a židle se svatebními potahy

Způsobilost k uzavření manželství

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou,
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá,
 • nezletilým (mladším než 18 let); výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let,
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu,
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.
Nevěsta a ženich připraveni na svatební obřad

Foto: Archiv Svět svateb

Manželství nevznikne (neplatnost a neexistence manželství):

 • jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím,
 • jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let,
 • jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti,
 • jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem,
 • jestliže nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem
 •  jestliže prohlášení o uzavření bylo učiněno v důsledku bezprávní výhrůžky anebo omylu týkající se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy právního úkonu uzavření manželství.

Náš TIP: Svatební fotograf Pavel Zahálka

Jak dlouho dopředu si rezervovat fotografa? Pokud máte svatbu v hlavní svatební sezóně (červen až srpen) doporučujeme rezervaci udělat alespoň rok před termínem svatby. Fotografové často i rok dopředu bývají ve svatební sezóně obsazeni, a to především pátky a soboty. Nejvíce svateb se plánuje právě na pátky a soboty.

Mrkněte na nejčastější dotazy, které jsou zde návodně zpracované. Např. dotazy ohledně délky focení, počet fotografií, osobní schůzka před svatbou, úpravy fotografií, nutnost zálohy a případná vratka zálohy, rezervace termínu, den předání fotografií, doplatek.

Na co se zeptat fotografa, aneb nejčastější dotazy

Další účastníci svatebního obřadu

Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec (popřípadě snoubenci) jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Formální náležitosti obřadu

Snoubenci jsou povinni při uzavírání manželství před úřadem nebo orgánem církve souhlasně prohlásit, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, či zda si ponechají svá dosavadní příjmení, nebo zda spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. Ponechají-li si manželé svá dosavadní příjmení, prohlásí, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí.

O uzavření manželství se sepíše protokol, který podepisují:

 • manželé, svědci a oddávající,
 • zástupce, je-li manželství uzavíráno zástupcem,
 • tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o uzavření manželství
 • matrikář, je-li uzavřen občanský sňatek.

V protokolu o uzavření manželství se uvedou alespoň jména a příjmení manželů, jejich rodná čísla, popřípadě datum a místo narození, platný úřední průkaz, kterým prokázali totožnost, a prohlášení, že jim nejsou známy okolnosti, které bys uzavření manželství vylučovaly.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list (V případě církevního sňatku je orgán státem registrované církve, nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list.), na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu (pouze v případě, že mají občanství ČR).

Svatební pár v rozkvetlém sadu, jarní svatba

Foto: Archiv Svět svateb

Oddací list obsahuje:

 • den, měsíc, rok a místo uzavření manželství
 • jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení, manželů a jejich rodná čísla
 • den, měsíc, rok a místo narození manželů
 • osobní stav manželů
 • dohodu manželů o příjmení a dohodu o příjmení jejich společných dětí, jestliže si manželé ponechali dosavadní příjmení, a to v mužském a ženském tvaru
 • datum, jméno, příjmení a podpis matrikáře, označení matričního úřadu a otisk razítka matričního úřadu, který doklad vydává

Novomanželé-cizinci jsou dále povinni hlásit změnu svého stavu příslušnému konzulárnímu oddělení své ambasády v ČR. Žena-cizinka, která změnila své příjmení bude žádat o vydání nových dokladů na základě předložení soudně přeloženého úředního oddacího listu na konzulárním oddělení své ambasády.

Bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad v ČR.

Uzavření manželství a náhradní volno

Zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout zaměstnanci na vlastní svatbu pracovní volno s náhradou mzdy za 2 dny – z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. K účasti na svatebním obřadu při sňatku dítěte se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den a při sňatku rodiče rovněž na 1 den, ale už bez náhrady mzdy.

Více viz zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Jak je to s pobytovým statusem po uzavření manželství?

Cizinec – občan s trvalým pobytem v ČR:

O povolení k pobytu je bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území oprávněn požádat cizinec, který o vydání tohoto povolení žádá za účelem společného soužití se státním občanem České republiky, který má na území hlášen trvalý pobyt, za podmínky, že cizinec je manželem státního občana České republiky (§65, z odst.(1), písm. a)1, zákona č. 326/1999 Sb.).

Cizinec – cizinec:

O povolení k trvalému pobytu je po 8 letech nepřetržitého pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů (nebo na povolení k dlouhodobému pobytu) nebo na základě oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany oprávněn požádat cizinec, který žádá o vydání tohoto povolení za účelem společného soužití s cizincem, který je držitelem povolení k pobytu, za podmínky, že cizinec žádající o toto povolení je jeho manželem po dobu nejméně 5 let (§66, písmeno a), zákona č. 326/1999 Sb.).

Upozornění!

Nesplňuje-li cizinec výše uvedené podmínky, může předložit žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem společného soužití v rozsahu manžel. Žádost o toto vízum může být předložena na území ČR, jestliže je podána v průběhu pobytu na území ČR cizincem, který má vízum k pobytu nad 90 dnů (za jiným účelem než je společné soužití). Žádost o prodloužení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem společného soužití je možné podat také na území ČR.

Jak svatbu naplánovat a co je třeba zařídit?

Plánování svatby - seznam 31 bodů, které si potřebujete odškrtnout

plánování svatby
© Copyright 2008 - 2024 svetsvateb.cz a dodavatelé obsahu . Všechna práva vyhrazena . Provozovatelem svetsvateb.cz je spol. Amoroso s.r.o.
Jakékoli šíření obsahu portálu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Facebook Svět svateb.cz